Targi budowlane

 Szanowni Państwo, wielkimi krokami zbliża się V jubileuszowa odsłona Targów Branży Budowlanej "Budujemy nowocześnie".  Już  14-15 kwietnia 2018 roku na Hali Widowiskowo Sportowej Kalisz Arena bedzie można zapoznać się z najnowszymi technologiami oraz rozwiazaniami stosowanymi w branży budowlanej.

Więcej…

Zwiedzający Targi

Serdecznie Państwa zapraszamy na V jubileuszową edycję Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz, które odbędą się w dniach 14-15 kwietnia 2018 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej Kalisz - Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 ( dawna ul. Hanki Sawickiej), 62-800 Kalisz.

Więcej…

Wystawcy gotowi - czekamy na Was

Wszystko gotowe czekamy tylko na Was drodzy zwiedzający. Szeroka oferta usług z branży budowlanej dostsowana właśnie dla Was. Zapraszamy już dziś od godz. 12:00.

 

Więcej…

Regulamin Targów


REGULAMIN TARGÓW BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

 

Targi:                                   Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Kaliszu „Budujemy nowocześnie”

Data:                                  14-15.04.2018r.

Miejsce:                         Hala Kalisz Arena ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 (dawna ul. Hanki Sawickiej),
                                       62-800 Kalisz

Organizatorzy:                  „MDM Professional” Daniel Mituła Fabianów, ul. Środkowa 71A, 63-460 Nowe

Skalmierzyce reprezentowana przez właściciela Daniela Mitułę

PHU „KULIG” ul. Częstochowska 77, 62-800 Kalisz reprezentowane przez właściciela Rafała Kuliga zwani dalej Organizatorami

Biura:                                   MDM Professional – Fabianów ul. Środkowa 71A, 63-460 Nowe Skalmierzyce

                                               PHU Kulig ul. Częstochowska 77, 62-800 Kalisz

Uczestnicy targów:           Wystawcy Targów oraz zwiedzający

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie dotyczą uczestników Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz Organizowanych przez firmy „MDM Professional” i PHU „Kulig” zwanych dalej Organizatorami.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Umowy o udział w Targach i obowiązują wszystkich uczestników Targów.
 3. Poza przepisami niniejszego Regulaminu uczestnicy targów zobowiązani są do przestrzegania:
 • zakresu tematycznego targów,
 • warunków technicznych, przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane są Targi.
 • warunków uczestnictwa.

 

 1. Zakres tematyczny oraz warunki uczestnictwa ustalane są odrębnie na każdą edycją targów. Zakres tematyczny Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w roku 2018r. obejmuje następujące zagadnienia
 • Materiały budowlane,
 • Chemia budowlana i materiały pochodne,
 • Stolarka budowlana, okna, drzwi oraz akcesoria,
 • Dachy i akcesoria dachowe, drewno konstrukcyjne, pokrycia dachowe
 • Systemy grzewcze, kominki, piece c.o., systemy solarne, systemy akumulacji ciepła, klimatyzatory,
 • Geometria,
 • Bramy, ogrodzenia, utwardzanie terenu,
 • Elewacje, fasady, izolacje i docieplenia,
 • Ściany, ścianki, systemy profili,
 • Stropy i sufity,
 • Podłogi i posadzki,
 • Balustrady, schody, windy,
 • Oświetlenie
 • wyposażenie łazienek,
 • Instalacje wodne, kanalizacyjne i gazowe,
 • Wentylacja i klimatyzacja,
 • Baseny, sauny,
 • Ekologiczne budownictwo: domy pasywne, elementy budownictwa pasywnego,
 • Oprogramowania komputerowe, Inteligentny budynek,
 • Zabezpieczenia i ochrona domów, mieszkań,
 • Systemy alarmowe: antywłamaniowe, przeciwpożarowe, wykrywania gazu,
 • Monitoring, alarmy mieszkaniowe, domowe,
 • Usługi budowlano-instalacyjne, dekarskie,
 • Mała architektura,
 • Budownictwo mieszkaniowe,
 • Projekty budowlane,
 • Projektowanie wnętrz,
 • Projektowanie ogrodów,
 • Pośrednicy mieszkaniowi,
 • Firmy deweloperskie,
 • Doradztwo finansowe,
 • Kredyty bankowe, dofinansowania,
 • Związki, izby, stowarzyszenia, instytuty i instytucje branżowe,
 • Wydawnictwa branżowe,
 • Meble, elementy wyposażenia wnętrz, elementy wyposażenia zewnętrznego,
 • Urządzenia AGD,
 • Oświetlenie,
 • Elementy dekoracyjne,
 • Drzewa i krzewy ozdobne,
 • Farby, lakiery,
 • Kamień naturalny,
 • Płytki ceramiczne,
 • Okładziny ścienno-sufitowe,
 • Inne po uzgodnieniu z organizatorem.

 

§2

FORMA UDZIAŁU

 1. Wystawca bierze udział w Targach wyłącznie we własnym imieniu.
 2. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub do oddawania w bezpłatne użytkowanie całości, względnie części powierzchni wystawienniczej ( zabudowanej i niezabudowanej) innym podmiotom, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatorów. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Organizatorzy będą mogli nałożyć na Wystawcę karę umowną w wysokości 100% wartości netto wynikającej z Umowy

§3

ODWOŁANIE UCZESTNICTWA

 1. Wystawca ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Targach pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Organizatorów do dnia 31 marca 2018r.
 2. W razie rezygnacji Wystawcy Organizator pobiera 50% opłat wynikających z umowy uczestnictwa, a jeżeli na poczet opłaty za uczestnictwo w Targach wpłacona została zaliczka – ulega ona w takiej sytuacji przepadkowi do wysokości 50 % opłat wynikających z umowy uczestnictwa.
 3. Nie wzięcie udziału w tragach tj. nie wystawienie się wystawcy nie wyłącza obowiązku uiszczenia organizatorowi opłat wynikających z zawartej umowy co oznacza, iż mogą być one dochodzone przez Organizatora w pełnej wysokości.

§4

WSPÓŁWYSTAWCY

 1. Wystawca zobowiązany jest do poinformowania Organizatorów na piśmie, pod rygorem nieważności, o współwystawcy korzystającym z części stoiska wystawcy i prezentującego własne produkty lub/i usługi.
 2. Organizatorzy informują o wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na udział w targach współwystawcy na piśmie.
 3. Współwystawcy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu uczestnictwa w targach.
 4. Minimalna wielkość stanowiska dla jednego wystawcy wynosi 4 m2.

§5

WARUNKI TECHNICZNE, PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Termin i godziny otwarcia targów oraz okresy montażu oraz demontażu wyposażenia stanowiska wystawienniczego określają Warunki uczestnictwa.
 2. Wystawcy nie wolno demontować stoiska i usuwać eksponatów w czasie trwania Targów, tj. przed terminem ich oficjalnego zakończenia. Organizatorzy podczas trwania Targów zapewniają obsługę techniczną stoisk.

 

 1. Prezentowana na stoiskach oferta powinna być zgodna z zakresem tematycznym targów. W przypadku nie zastosowania się do powyższego, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia stanowiska na koszt wystawcy.
 2. Wystawca prezentujący materiały budowlane i inne ciężkie materiały zobowiązany jest w uzgodnieniu z Organizatorami do ułożenia na podłodze wewnątrz stoiska płyty OSB o grubości min 18 mm.
 3. W obiekcie i na terenie targowym zabrania się stawiania eksponatów oraz materiałów reklamowych w ciągach komunikacyjnych, ewakuacyjnych i przeciwpożarowych. W przypadku nie zastosowania się do powyższego, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia wyżej wymienionych przedmiotów na koszt Wystawcy.
 4. Mienie firmy wykonującej zabudowę, wynajętej przez Organizatorów, wystawca jest zobowiązany zwrócić w pierwotnym stanie. W przypadku uszkodzenia Wystawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy szkody. Wystawca ponosi także odpowiedzialność za szkody wyrządzone w obiekcie, na terenie którego organizowane są Targi.
 5. Maksymalne natężenie hałasu na stanowisku nie może przekroczyć 70dB. Zabronione jest kierowanie głośników w stronę ciągów komunikacyjnych oraz sąsiednich stanowisk.
 6. Wystawcy zobowiązani są do usunięcia ze stoiska i terenu wokół niego opakowań i odpadów pozostałych po wyposażeniu stoiska oraz do usunięcia eksponatów i wyposażenia stoiska po zakończeniu targów.
 7. Pozostawione elementy wyposażenia stoiska nie usunięte przez wystawcę w okresie demontażu uznaje się za mienie porzucone.
 8. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

§6

KATALOG TARGOWY

 1. Organizatorzy z okazji Targów wydają Katalog Targowy zawierający informacje związane z tematyką tragów oraz reklamy wystawców.
 2. Termin dostarczenia materiałów upływa 31 marca 2018 roku. Po tym terminie Organizatorzy nie będą przyjmowali żadnych materiałów i dokonywali zmian w prezentacji Wystawcy. Odmowa przyjęcia materiałów nie powoduje zwolnienia wystawcy z dokonania płatności wynikającej z zamówienia reklamy w Katalogu Targowym.
 3. Wszelkie opublikowane materiały, a także ich układ i sposób prezentacji są chronione prawem autorskim przysługującym Organizatorom. Wystawca udziela Organizatorom licencji na wykorzystanie dostarczonych przez siebie       materiałów w celu zamieszczenia ich w katalogu targowym. Wystawca oświadcza, iż przekazanie materiałów Organizatorowi nie narusza prawa, w tym praw autorskich osób trzecich.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za podaną przez Wystawcę treść wpisu zamieszczanego w Katalogu Targowym

 

 1. Organizatorzy zapewniają druk i dystrybucje katalogu w czasie trwania targów. Katalog będzie dystrybuowany przez stoisko informacyjne zlokalizowane na terenie Targów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dalszej dystrybucji Katalogu w celach promocyjnych.

§7

SZKODY

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie lub z wyłącznej winy poszkodowanego. Organizatorzy również nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek siły wyższej min. uderzenia pioruna, zalania wodą, wichury, pożaru, eksplozji oraz niezależnej od organizatorów przerwy w dostawie wody lub energii.
 2. Wystawcy dokonują ubezpieczenia mienia na własny rachunek i we własnym zakresie.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia lub przełożenia terminu targów w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatorów. W wyżej wymienionych sytuacjach wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia Opłat za uczestnictwo w Targach.
 2. Reklamacje w stosunku do organizatorów należy składać na piśmie w terminie 14 dni od zakończenia Targów. Po upływie określonego powyżej terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.
 3. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Organizatorów, o którym mowa w §1 pkt. 1. Organizatorzy powiadomią Wystawcę na piśmie o sposobie załatwienia reklamacji.
 4. Wystawca wyraża zgodę na publikację zdjęć i opisów ekspozycji targowej Wystawcy, wykonanych przez Organizatorów podczas trwania targów w materiałach reklamowych i informacyjnych Organizatorów.
 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Organizatorami, a Wystawcą będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatorów.
 6. Własnoręcznym podpisem w Umowie uczestnictwa Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Wystawcą a Organizatorami.

 

 


Wersja do druku w formacie pliku PDF

Regulamin V edycji Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz


Ta strona używa technologii "cookie" (ciasteczek). Więcej.

Czy zgadzasz się na ciasteczka z tej strony?